Gli Yakhchal, i

Gli Yakhchal, i "frigoriferi" degli antichi persiani